پاورپوینت بهداشت پرتوها(پرستاری بهداشت محیط )

پاورپوینت بهداشت پرتوها(پرستاری بهداشت محیط )

پاورپوینت بهداشت پرتوها(پرستاری بهداشت محیط )

پاورپوینت بهداشت پرتوها(پرستاری بهداشت محیط )

 

 

26اسلاید

رادیواکتیو

—عناصری که هسته اتم ناپایدار داشته و بتدریج شکسته می شوند و ذراتی از آنها به خارج پرتاب می گردند عناصر رادیو اکتیو و به این خاصیت رادیو اکتیویته گویند.
خرید آنلاین