پاورپوینت هاگ spore(میکروب شناسی)

پاورپوینت هاگ spore(میکروب شناسی)

پاورپوینت  هاگ spore(میکروب شناسی)

پاورپوینت  هاگ spore(میکروب شناسی)

 

 

23اسلاید

 

هاگ یا اسپور شکل مقاوم باکتری است که عمدتا در شرایط نامساعد فیزیکی ایجاد می شود.

دو گروه عمده باکتری ها قادر به ایجاد اسپور می باشند:1-باسیلهای گرم مثبت  هوازی

2-باسیلهای گرم مثبت بی هوازیSporulation-اسپورزایی

§تولید اسپور مقاوم به خشکی وعوامل مختلف شیمیایی در پاسخ به شرایط محیطی (فقدان اولیه منابع کربن، نیتروژن ،فسفر) را اسپورزایی می گویند.
خرید آنلاین