پاورپوینت درس اصول و فنون پرستاري

پاورپوینت درس اصول و فنون پرستاري

 پاورپوینت درس اصول و فنون پرستاري

 پاورپوینت درس اصول و فنون پرستاري

 

 

92اسلایدهمراه باتصویر

آشنايي و به كارگيري روشهاي مختلف مراقبت از بيماران بر مبناي تشخيص پرستاري ، هم چنين آگاهي با قوانين و مقررات پرستاري

اهداف اختصاصي :

دانشجوي پرستاري در اين درس ، پس از تدريس مطالب توسط مدرس بايد قادر به توضيح موارد ذيل باشد :

 

ôرعايت اصول گندزدايي و ضد عفوني
خرید آنلاین